Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  

TÄHELEPANU! ÄRGE LASKE MÖÖDA VÕIMALUST!

Ehitusettevõtjad peavad arvestama sellega, et alates  1. jaanuarist 2018 saab tõendada ettevõtte pädevust vaid isikutega, kellel on olemas vastavad kutsetunnistused - projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusaladel.

Alates 1.juulist 2018 saab tõendada oma pädevust ehituse tegevusaladel vaid kutsetunnistuste alusel.

See tähendab seda, et vaid ehitusalase kõrghariduse diplomi alusel ei saa tõendada isik enam  oma pädevust.

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

Sihtrühm:

1) Ehitusjuht tase 6  - 6. taseme pädevusega on ehitusjuhid, kellel on ehitusalane või muu tehniline kõrgharidus või ehitusalane keskeriharidus (TEMT)  ja olemas kutse eeldustele vastav praktiline töökogemus.
2) Tööjuht tase 5 – tööjuhi pädevusega  tööde juhid, kellel on kas keskharidus või ehitusalane kutsekeskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
3) Tööjuht tase 5 saavad taotleda varem ehitusjuht III kutset omavad isikud, kellel on teine tehniline keskeriharidus ja kes ei vasta  ehitusjuht tase 6 kutse eeldustele.
4) Tööjuht tase 5 saab taotleda 4. taseme oskustöölise kutset omav isik, kellel on spetsialiseerumisele vastav töökogemus tööde juhina.
5) Ehitusinsenerid  - antud koolitust läbinutele väljastatakse tunnistus, millel on märgitud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt täiendõppe punktid. Antud koolitus annab 40 TP.
6) Kõik soovijad, kes tahavad karjääriredelil liikuda ehitusvaldkonnas.
Vastavad kutsestandardid ja kutse andmise korrad on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kodulehel www.eeel.ee
                                                                                                                           
Toimumisaeg                                                                              17.05-26.05.2022
Kursuse maht                                                                             44 akadeemilist tundi
Õppekeel                                                                                    Vene keel
Koolituse hind                                                                            599 EUR (test on hinna sees)

Kursuse sisu
1. Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud ( ETÜ )
2. Ehitusfüüsika
3. Tehnosüsteemid hoonetes
4. Tuleohutuse tagamine ehitusel
5. Ehitustööde eelarvestamise alused
6. Ehitustoodete tõendamine
7. Juhtimine ja ehituskorralduse alused
8. Ehitustööde dokumenteerimine
9. Projektijuhtimise alused
10. Ehitusprojekt ( EVS 811 ) ja selle osad
11. Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel
12. Normatiivdokumendid ehituses
Koolituse õpiväljundid
Koolituskava täies mahus läbinul on järgmised kompetentsused:
1. Tunneb ehituse valdkonda laiapõhjaliselt
2. Tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale
3. Tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida
4. Tagab ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise
5. Tunneb ehituskonstruktsioone, tehnosüsteeme ja peamisi ehitustehnoloogiaid
6. Tunneb ehitusmaterjalile ja ehitustooteid ning nende omadusi, mis mõjutavad hoone energiatarbimist
7. Oskab ehituskulusid planeerida,   ehitusmaksumust määrata ning töömahtusid  ja tööaega arvestada
8. Juhib, korraldab ja koordineerib ehitustöid ehitusplatsil
9. Planeerib kontrolltegevusi ehitustööde kvaliteedi tagamiseks
10. Oskab meeskonda juhtida ja suudab töötada meeskonnas, on võimeline suhtlema erinevate isikutega erinevates olukordades
11. Korraldab perioodilised ülevaatusi ja kavandab garantiiperioodi tegevusi
12. Tagab keskkonna-, tööohutuse- ja töötervishoiu nõuete täitmise
13. Kasutab oma teadmisi ja oskusi igapäevases töös ja täiendab pidevalt oma kompetentsi
 
Tunniplaan
       Kuupäev
Aeg
Teema
Koolitaja
 
1 päev
 
 
9.00-16.00
Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused 4t.
Lepingud (ETÜ) 4t.
Helje Johansoo
 
9.00-16.00
vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30
2 päev
 
 
9.00-12.15
 
12.45 -16.00
Normatiivdokumendid ehituses 4t.
 
Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel 4t.
Enn Siim
 diplomeeritud insener
9.00-16.00
vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30

 
3 päev
 
 
9.00-12.15
 
 
12.45-14.15
 
 
 
14.30-
16.00
Ehitustööde dokumenteerimine 4t.
 
 
Ehitustoodete tõendamine 2t. 
 
 
 
 
Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad 2t.
Kaido Kägu
 Cuculus Consult OÜ juhatuse liige, volitatud ehitusinsener tase 8
 
Toomas Laur
inseneriteaduskonna emeriitdotsent,
TTÜ Sertefitseerimisasutuse ekspert, tehnikateaduste kandidaat   
Enn Siim
diplomeeritud insener
 
9.00-16.00
vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30
4 päev
 
 
9.00-12.15
 
Ehitustööde eelarvestamise alused 4t
Roode Liias
Ehitusprotsessi uurimisrühma professor, Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor
9.00-12.15
vaheajad
10.30-10.45

 
5 päev
 
 
9.00-12.15
 
 
12.45-16.00
Juhtimine ja ehituskorralduse alused 4t.
 
Projektijuhtimise alused 4t.
Enn Tammaru
MSc, volitatud ehitusinsener tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

 
9.00-16.00
vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30
6 päev
 
 
 
 
9.00-14.00
 
 
 
14.30-16.00
 
 
 
 
 
16.00-18.00
 
Ehitusfüüsika  4t.
Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes 2t.
 
 
 
Tuleohutuse tagamine ehitusel 2t.
 
 
 
 
Test
Jaan Palu
Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener tase 7,Riigi Kinnisvara AS tehnosüsteemide projektijuht
 
Vassil Hartšuk
Põhja Päästekeskus, ohutusjärelevalve büroo peainspektor
 
 
9.00-18.00
vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.00-14.30

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! Loengute järjekord võib muutuda.
Õppekeskkond:
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
Õppematerjalid:
-loengukonspekt
-koolituse teemat puudutavad õigusaktid
Väljaõppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Lõpueksam on kombineeritud vormis, mis sisaldab testi(teadmised) ja praktilisi(oskused) harjutusi.
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Koolitust läbinutele ja testi edukalt sooritanutele väljastatakse koolituse lõpetamist tõendav tunnistus 
Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin                                                                                       


Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter