Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Tehnika, tootmine ja ehitus; Tehnikaalad; Keskkonnakaitsetehnoloogia
 
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Keskkonnaministri määrus 18.03.2020 nr 16 “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded”
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku pädevuskoolitus.
 
ÕPIVÄLJUNDID:
• liigitab jäätmeid ohtlikeks ja tavajäätmeteks;
• järgib ohtlike jäätmete käitluse eritingimusi;
• peab arvestust jäätmete tekke ja käitlemise üle, koostab ja esitab jäätmearuandeid;
• valmistab ette ohtlikke jäätmeid vedamiseks;
• hindab jäätmete käitlemise võimalikku keskkonnamõju ja rakendab saastuse vältimise meetmeid;
• vastutab õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise eest.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: ohtlike jäätmete käitlemise eest vastutavad isikud.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: vähemalt üld- või kutsekeskhariduse olemasolu ja kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses.
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 24 akadeemilist tundi
 
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID:
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS:
Õpe koosneb auditoorsetest tundidest tööga.
Õppekava on  õppijatele kättesaadav kodulehelt  alates koolitusele registreerimise avamisest.
Kõik õppekavad on koostatud lävendipõhiselt. Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud,  väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 
 
ÕPPESISU:
1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
3) jäätmetest proovivõtmise alused ja analüüsimeetodid;
4) jäätmekäitlustoimingud ja jäätmeteks oleku lakkamine;
5) jäätmekäitluskohtade rajamine, kasutamine, sulgemine ja järelhooldus, üldnõuded jäätmekäitluskohale;
6) jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitseload, nende taotlemine ja menetlemine;
7) arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, keskkonnatasude deklareerimine, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
8) jäätmete riikidevaheline vedu;
9) keskkonnajuhtimissüsteemid, parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
10) jäätmete käitlemise võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
11) tervisekaitse ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuded jäätmete käitlemisel;
12) jäätmekäitluskoha seire;
13) jäätmete käitlemisel toimuda võivate hädaolukordade tekkimise võimalused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus;
14) keskkonda kahjustavad tegevused, eelkõige tegevused, mis ohustavad vett, õhku, pinnast, maastikku, loomastikku ja taimestikku, ning mürast või lõhnast põhjustatud keskkonnahäiringud;
15) garantii või finantstagatis ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks, keskkonnavastutus;
16) laiendatud tootjavastutus;
17) jäätmete käitlemise olukord Eestis (jäätmetekke vältimine, riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, ringmajandus, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).
18) ohtlike jäätmete käitluse eritingimused;
19) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
20) kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine, klassifitseerimine, pakendamine ja kasutuse piiramine;
21) garantii või finantstagatis õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.
 
ÕPPEMEETODID: aktiivloeng, arutelud.
 
ÕPPEMATERJALID: Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Õppematerjalidena kasutatakse veel teemakohaseid videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta.
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõputest
Koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise alused:
1)Min 80% osalemine auditoorses ja kontakttundidega töös (koolituspäevad, praktika, praktika juhendamine)
2)Kirjaliku või praktilise lõputöö õigeaegne esitamine ja koolitaja(te) positiivne hinnang sellele
3)Positiivne hinnang koolitaja(te)lt ja praktikajuhendajalt/superviisorilt (juhendaja/superviisor esitavad hinnangu koolitusasutusele kirjalikult)
 
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud, väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 
 
Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
 
Lektorid: Juhan Ruut, Jaak Ideon, Matti Viisimaa
 
Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin  
 
Toimumise aeg:     
Eesti keeles  22.09.2020-24.09.2020
Vene keeles  06.10.2020-08.10.2020 
 
Hind: 499€+KM
 


Lektorid

Jaak Ideon
Ģčķčńņåšńņāī Żźīķīģčźč č Źīģģóķčźąöčé
Jaak Ideon


CV  
Juhan Ruut

Juhan Ruut


CV  
Matti Viisimaa
Ģčķčńņåšńņāī īźšóęąžłåé ńšåäū
Matti Viisimaa


CV  
Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Kohustuslik ohtlike jäätmete käitlejapädevuskoolitus
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter