Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  

Esmaabi korraldus ettevõttes

Seminar toimub Bi-Info Koolitus auditooriumis, aadressil: Vilmsi 47 (sissepääs Gonsiori tn. poolt) Tallinn
Toimumise aeg: eesti keeles       03.10-04.10.2022
                                          vene keeles       10.10-11.10.2022                  

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

ÕPPEKAVARÜHM: Tervis ja heaolu; Tervis; Meditsiin
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: Koolituse tulemusel omandab õppija põhiteadmisi ja praktilisi oskusi kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi või eluohtlike haigusseisundite korral ning oskab osutada esmaabi.

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse lõpetanu:

  • hindab kannatanu seisundit;
  • kasutab vastavaid elustamisvõtteid;
  • kasutab verejooksu peatamise võtteid ja tuvastab šokiseisundi tunnuseid;
  • kasutab erinevaid sidumistehnikaid haavade ja luumurdude korral;
  • oskab osutada esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmumiste korral.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Tööandja poolt määratud esmaabiandjad.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: nõuded puuduvad

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

ÕPPE KOGUMAHT: 16 akadeemilist tundi. Kursus on üles ehitatud teooria ja praktiliste ülesannete vormis, mis on omavahel lõimitud teemade kaupa.

ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID:

Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn.

Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

ÕPPEPROTSESS:

Õppeprotsess on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetele tuginedes. Õpe koosneb auditoorsetest tundidest, mis on lõimitud praktiliste tundide ja iseseisva tööga.
Õppekava on  õppijatele kättesaadav kodulehelt  alates koolitusele registreerimise avamisest.
Kõik õppekavad on koostatud lävendipõhiselt. Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud,  väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 

 

ÕPPESISU:

Esimene päev

1. Sissejuhatus

Esmaabi eesmärk.Kannatu seisundi hinnang, eamaabi taktika.

2. Elustamine

Uppunu elustamine.Elustamine elektriõnnetuse ja südameinfarktide korral, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, esmaabi osutamine ajukahjusttuste korral.

3. Välimised verejooksud, šokk ja selle tunnused.

Teine päev

1. Haavad

Haavade tekkimine, sidumistehnika ja eeskirjad, kolmnurkse rätiku kasutamine, sidumise praktiliste oskuste omandamine.

2. Traumad ja luumurrud.

Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus, ohud luumurdude puhul, liigesetraumad (nihestused, venitused, põrutused), lahase asetamise meetodid.

3. Mürgistused, söövitused, põletused, külmumised.

4. Teadmiste kontroll.

ÕPPEMEETODID: aktiivloeng, praktilised ülesanded.

ÕPPEMATERJALID: Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektroonselt. Samuti on osalejatele mõeldud raamatud, töövihikud ja töölehed. Õppematerjalidena kasutatakse veel teemakohaseid videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta.


Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on kombineeritud vormis, mis sisaldab testi(teadmised) ja praktilisi(oskused) harjutusi.

Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 

Koolitaja kvalifikatsioon
Kutseharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, esmaabi lektor
 
Lisateenused
“Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin                                                                                                                          
Hind:  baaskoolitus - 79€ + KM
           täiendkoolitus - 59€ + KM


Lektorid

Kaja Maasik

Kaja Maasik


CV  
Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Esmaabi korraldus ettevõttes 1)16-tunnine baaskursus 2-päevane 2) 8-tunnine täiendkursus 1-päevane
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter