Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
Seminar toimub Bi-Info Koolitus auditooriumis, aadressil: Vilmsi 47 (sissepääs Gonsiori tn. poolt) Tallinn

Toimumise aeg: eesti keeles       31.10.2022

                                          vene keeles       31.10.2022                  
 
Õppekava nimi
Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
Õppekavarühm
Teenindus; Hügieen ja töötervishoid; Töötervishoid ja -kaitse
Õppekava koostamise alus
 Tuleohutuse seadus;  Siseministri  10.02.2011 määrus nr. 1 
 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning   tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“
Eesmärk
 
 Anda ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele isikutele vajalikud   teadmised ja oskused tuleohutuse ja enesekontrolli efektiivsemaks   korraldamiseks ettevõttes.
Õpiväljundid
 
 • orienteerub tuleohutuse nõudeid reguleerivas seadusandluses;
 • tagab tuleohutust;
 • koostab tuleohutusaruande;
 • järgib ehitisele esitatavad tuleohutusnõudeid;
 • järgib põlevate materjalide ladustamise nõudeid;
 • teab, kuidas tegutseda tulekahju korral;
 • korraldab ja osaleb tulekahjuõppustes;
 • tagab tulekustutite ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi olemasolu ja korrasolekut.
Sihtgrupp
 tuleohutuse eest vastutavad isikud
Õppe alustamise
tingimused
 Nõuded puuduvad
Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
6 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorne töö
Õppekeskond ja õppevahendid
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas. Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
 
Õppeprotsess
 Auditoorne töö. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis.
 Õppekava on  õppijatele kättesaadav kodulehelt  alates koolitusele   registreerimise avamisest.
 
 Õppesisu
 
    1. Tuleohutusalase seadusandluse analüüs
 • Nõuded tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
 • Riski hindamine. Personali väljaõpe
 • Nõuded tuleohutusaruandele
 • Nõuded tuletõrjesüsteemidele
 • Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (PSAP)
 • Riiklik järelevalve
 • Ettekirjutused ja vastutusmeetmed. Trahv kuni 3200 eurot
     2. Tuleohutus ettevõttes
 • Tuleohutusalane üldine juhend
 • Objekti tuleohutuse ja tuleohu üldised omadused
 • Tuleohutuse tagamine ettevõttes
 • Tuleohutusnõuded territooriumile, ehitisele ja ruumidele
 • Automaatse tulekahjusignalisatsiooni - ja tulekustutussüsteemidega kaitstud ruumid ja seadmed
 • Korralduslikud meetmed tuleohutuse tagamiseks
 • Tuleohutisalane juhendamine ja koolitus
 • Nõuded tulekahjusignalisatsiooni - ja tulekustutussüsteemide paigaldamisele
 • Nõuded elektripaigaldistele, kütesüsteemidele, ventilatsioonisüsteemile
 • Nõuded tuletöödele
 • Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
 • Tulekahju avastamise süsteem ja tulekahjust teavitamise süsteem
 • Tuleohutusnõuded evakuatsiooniteedele ja väljapääsudele
 • Evakuatsiooni juhtimine tulekahju korral
 • Tulekaitse ja suitsukaitse meetodid ja vahendid. Sertifitseerimine
 • Tuletõrje veevarustusvõrk.
 • Automaatne tulekustutussüsteem
  • Tulekahju korral tegutsemine, töötajate kohustused
  • Tuleohutuse eest vastutav isik
  • Ettevõtte juhi õigused ja kohustused
  • Inimeste ja vara evakueerimine
  • Evakuatsiooniplaanid
  • Tuleohutusalane personali väljaõpe
  • Vastutus
    3. Tulekahju korral tegutsemise plaani nõuded
    4. Enesekontrolli tuleohutusaruanne
    5. Personali praktiline evakuatsiooniõppus, tulekahju olukorra              modelleerimine
 
Õppemeetodid
aktiivloeng, arutelud, juhtumianalüüs, situtsioonülesanded.
Õppematerjalid
Teemakohased õigusaktid. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on testi vormis. Test on sooritatud, kui osaleja on sooritanud kogu praktiliste ülesannete osa ning vastanud õigesti vähemalt 60% testis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
 
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
 Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja   katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt   50% auditoorsest õppest.
 Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
 Toimumise aeg
Eesti keeles 31.10.2022
Vene keeles 31.10.2022
 Hind
119 EUR+KM


Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: 6-tunnine kursus ettevõte tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter