Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
 
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus
 
Seminar toimub Bi-Info Koolitus auditooriumis, aadressil: Vilmsi 47 (sissepääs Gonsiori tn. poolt) Tallinn
Toimumise aeg: vene keeles       05.12-07.12.2022
                                          eesti keeles       12.12-14.12.2022                  
Õppekava nimi
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus
Õppekavarühm
Tehnika, tootmine ja ehitus; Tehnikaalad; Keskkonnakaitsetehnoloogia
Õppekava koostamise alus
Keskkonnaministri määrus 18.03.2020 nr 16 “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded”
Eesmärk
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku pädevuskoolitus
Õpiväljundid
• liigitab jäätmeid ohtlikeks ja tavajäätmeteks;
• järgib ohtlike jäätmete käitluse eritingimusi;
• peab arvestust jäätmete tekke ja käitlemise üle, koostab ja esitab jäätmearuandeid;
• valmistab ette ohtlikke jäätmeid vedamiseks;
• hindab jäätmete käitlemise võimalikku keskkonnamõju ja rakendab saastuse vältimise meetmeid;
• vastutab õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise eest.
Sihtgrupp
Ohtlike jäätmete käitlemise eest vastutavad isikud.
Õppe alustamise
tingimused
Vähemalt üld- või kutsekeskhariduse olemasolu ja kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses.
Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
24 akadeemilist tundi
Õppekeskond ja õppevahendid
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
 
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 Õppesisu
1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
3) jäätmetest proovivõtmise alused ja analüüsimeetodid;
4) jäätmekäitlustoimingud ja jäätmeteks oleku lakkamine;
5) jäätmekäitluskohtade rajamine, kasutamine, sulgemine ja järelhooldus, üldnõuded jäätmekäitluskohale;
6) jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitseload, nende taotlemine ja menetlemine;
7) arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, keskkonnatasude deklareerimine, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
8) jäätmete riikidevaheline vedu;
9) keskkonnajuhtimissüsteemid, parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
10) jäätmete käitlemise võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
11) tervisekaitse ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuded jäätmete käitlemisel;
12) jäätmekäitluskoha seire;
13) jäätmete käitlemisel toimuda võivate hädaolukordade tekkimise võimalused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus;
14) keskkonda kahjustavad tegevused, eelkõige tegevused, mis ohustavad vett, õhku, pinnast, maastikku, loomastikku ja taimestikku, ning mürast või lõhnast põhjustatud keskkonnahäiringud;
15) garantii või finantstagatis ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks, keskkonnavastutus;
16) laiendatud tootjavastutus;
17) jäätmete käitlemise olukord Eestis (jäätmetekke vältimine, riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, ringmajandus, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).
18) ohtlike jäätmete käitluse eritingimused;
19) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
20) kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine, klassifitseerimine, pakendamine ja kasutuse piiramine;
21) garantii või finantstagatis õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.
Õppemeetodid
Aktiivloeng, arutelud
Õppematerjalid
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Õppematerjalidena kasutatakse veel teemakohaseid videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused
Koolitaja kvalifikatsioon
 
Lektorid
 
 
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
 
 
Juhan Ruut
 
 
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
 Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja   katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt   50% auditoorsest õppest.
 Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
 Toimumise aeg
Vene keeles 05.12-07.12.2022
Eesti keeles 12.12-14.12.2022
 
 Hind
499€+KM


Lektorid

Juhan Ruut

Juhan Ruut


CV  
Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Kohustuslik ohtlike jäätmete käitlejapädevuskoolitus
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter