Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42
E-mail: bigkoolitus@gmail.comKorporatiivse ja individuaalse koolituse korraldamine toostuserialadel

      Avaleht     Online-Tõlge      
 
Tuletööde tuleohutusnõuded
vene keeles 30.06.2022
eesti keeles 30.06.2022
6-tunnine kursus ettevõte tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
vene keeles 30.06.2022
eesti keeles 30.06.2022
Esmaabi korraldus ettevõttes 1)16-tunnine baaskursus 2-päevane 2) 8-tunnine täiendkursus 1-päevane
vene keeles 11.07.2022
eesti keeles 04.07.2022
Tuletööde tuleohutusnõuded
vene keeles 29.07.2022
eesti keeles 29.07.2022
Kohustuslik ohtlike jäätmete käitlejapädevuskoolitus
vene keeles 24.08.2022
eesti keeles 09.08.2022
Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus
vene keeles 20.09.2022
eesti keeles 20.09.2022
 

MITTETULUNDUSÜHING BI-INFO KOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus (registrinumber 80370202) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Bi-Info Koolitus (edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanutele.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

  1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2 Koolituskeskuse poolt koostatud õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm ja õppekava koostamise alus;

3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

4) Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

9) koolituse läbimisel väljastatav dokument;

10) Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Õppekava loomisel lähtutakse sihtgrupist, teema aktuaalsusest, koolitatavate vajadustest ja koolituse kaudu saavutatavatest tulemustest ehk õpiväljunditest.

2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

  1. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Koolituskeskuse koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.4. Puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks.

  1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

  1. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

5.2. Tagasiside kogutakse koolituste osalejate rahulolu määramiseks: kuidas osalejad on rahul koolitusega, lektoriga, õppekavaga, õppekeskkonnaga jne.
5.2 Tagasiside andmine on vabatahtlik.