Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42
E-mail: bigkoolitus@gmail.comKorporatiivse ja individuaalse koolituse korraldamine toostuserialadel

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa õppekaardi partner.
Rohkem infot saab Töötukassa kodulehelt.
      Avaleht     Online-Tõlge      
 
 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus (registrinumber 80370202) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Bi-Info Koolitus (edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse  valdkonnas.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.4. Koolituskeskuse asjaajamise keel on eesti keel.

1.5. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

1.6. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.7. Koolitused toimuvad eesti ja vene keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevasel ajal, klientide soovil on võimalikud ka õhtused rühmad ja nädalavahetustel läbiviidavad õppepäevad.

1.8. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava ja tunniplaani alusel.

1.9. Kõik koolituste õppekavad on avalikustatud Bi-Info Koolitus MTÜ veebilehel. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;

 • õppekava rühm;

 • õpiväljundid;

 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 • õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

 • õppe sisu;

 • õppekeskkonna kirjeldus;

 • õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud;

 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

1.11. Bi-Info Koolitus MTÜ majandustegevusteade nr. 182297.


 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.


 1. Õppijate koolitusele vastuvõttu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab:

- täites registreerumisvormi Koolituskeskuse veebilehel;

- saates e-kirja aadressile bigkoolitus@gmail.com;

- helistades telefonil +372 5073642

3.1.2. Registreerumiseks vajalikud andmed: õppija nimi ja isikukood, ettevõte, ettevõtte aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress. Peale registreerumist saadetakse kinnitus õppija e-posti aadressile.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel bigkoolitus@gmail.com või telefoni teel +372 5073642.


3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.


3.3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

3.3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.


3.4. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamise kord

3.4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus kontaktisikut e-kirja teel (bigkoolitus@gmail.com) või telefoni teel (+372) 5073642.

3.4.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

3.4.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 50% õppetasust.

3.4.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.


3.5. Koolituse katkestamine

3.5.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.


3.6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.6.2. Õppija arvatakse koolist välja avaldatud soovi alusel, koolituse eest väljastatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt.

3.6.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks soovi korral täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku. 1. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord

4.1. Õppetasu maksmise kord ja tähtajad

4.1.1. Õppetasu suurus on kehtestatud õppekavas. Sellele lisandub käibemaks.

4.1.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arveid saab maksta ülekandega või sularahas.

4.1.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

4.1.4. Õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.


4.2. Õppetasust vabastamine

4.2.1. Õppetasust kedagi ei vabastata.


4.2. Õppetasu muutmine koolituse vältel

4.2.1. Koolituse vältel õppemaksu suurus ei muutu.


4.3. Õppetasu soodustused

4.3.1. Ühest ettevõttest kahe või enama isiku registreerumisel kehtib igale osalejale soodushind -10%.


4.4. Tulumaksutagastuse võimaldamine

4.4.1. Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.


 1. Õppija õigused ja kohustused

5.1. Õppijal on õigus:

5.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;

5.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

5.1.3. saada teavet Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus õppekorralduse ja õppekava kohta;

5.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus süül ära jäänud kursuste

eest;
5.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

5.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

5.2. Õppija on kohustatud:

5.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja

koolituskeskuse töötajate korraldustele;

5.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

5.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.


 1. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

6.1. Bi-Info Koolitus MTÜ korraldab mitmesuguseid täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi nii avalike kui sisekoolitustena.

6.2. Peamine koolituste läbiviimise koht - J. Vilmsi 47, 10126 Tallinn, kuid lektorite palvel võib koolitusi läbi viia ka teistes õppijatega kokkulepitud kohtades.

6.3. Kõik õppeklassid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Igas ruumis on võimalus kasutada dataprojektorit ja valge magnettahvlit. Puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks.

6.4. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis ning praktiliste tundidega.

6.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija allkirjaga igal koolituspäeval osavõtulehel. Kursus loetakse läbituks, kui õppija on täitnud õppekava kontakttundide mahust vähemalt 80% ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

6.6. Lõpueksam on testi vormis. Test loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 60% küsimustest.

6.7. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras. Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja täienduskoolitusasutus peab nende üle arvestust pidama.

6.8. Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus ja Õppija/Lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

6.9. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.